Website is under maintenance, so kindly keep visiting the site for further updating..............................

Sh. R.C. Dubey

(M.A, B.Ed.)

Sh. P.P. Singh

(M.Sc, B.Ed.)

Sh. Rajendra Mewara

(M.Sc., B.Ed.)

Sh. C.M. Gaur

(M.A, B.Ed.)

Sh. Shyam Lal Bhati

(M.Sc, B.Ed.)

Mrs. Suman Lata Dhoot

(M.A., B.Ed.)

Mrs. Anju Rathi

(M.Com, B.Ed.)

Sh. P.C. Pathak

(M.A, B.Ed.)

Sh. Pardeep Mutha

(M.Com,B.Ed., M.Phil)

Sh. Manish Malpani

(M.Sc., M.C.A, PGDCA)

Mrs. Nirmala Khatri

(M.Com., B.Ed.)

Mrs. Seema Singhvi

(MCA, PGDCA)

Mrs. Aruna Kalantri

(M.A, M.Sc., B.Ed.)

Mrs. Hemlata Gaur

(M.A, B.Ed.)

Miss Gajala Khan

(M.Sc, B.Ed.)

Sh. Manish Dangi

(Sangeet Bhusan)

Sh. Nisar Khan

(B.Sc., B.Ed.)

Sh. Laxman Singh Rathore

(M.A, B.Ed, LLB)

Mrs. Archana Verma

(M.A., B.Ed.)

Sh. Prem Kumar Prajapat

(M.Sc., B.Ed.)

Sh. R.K. Barthwal

(Hr. Sec., C.P.Ed.)

Sh. Shubh Kumar

(B.A, B.P.Ed)